qenatalin na kebalan
Kavalan

quwanay sanu na baqian masang. qenabinnus na kebalan yau ta senaisay ay lawlaw qemizuwan. tayan Raybaut qenabinnus na. mai tu simimiRawan seRai sukaw ay waway. melaziw tu utani tasaw tasawan semani. qemizuwan tayan. yau usiq dedan. yau kinnawsa lazat na kebalan paRaybautan. matiw salazing Raybaut. semin melaziw tu waRi na gilan. tayta na qaniau melanay tazian tabay. dasidas. yau qaya iRuR. melilizaq anem na, tu baluduq ti “nengi ay qizuwanan tazian” zina qaniau. aneman na ti tu qawtuan qemizuwan, nani melazuk ti temadikud ta lawlawan na. paqesupaR tu nengi ay lanas zau. ipilan na Raqit medudutiq tu qena lizaqan. punti simsanu nizu sazmaken tu qatalinan sa gilan.’nay siangatu, tazungan Runanay sunis baqian baibedan, nizu menuwazing tu sa qatalinan ay lanas. Runanay semangi tu Raya ay bawa’ sa azasan tu pinilepaw. zana zau siangatu kebalan wiyati mazemun mawtu sa gilan.’nay kebalan ay lazat ta gilanan yau 36 damuan, qena mazemun, tazian nengi qena binnus na kebalan. maseq tu 1796 tasaw yau ti usa zina nangan ay busus lazat mazas tu melalazan ay Runanay mawtu sa gilan RaytaRun. zana zau siangatu zumma ti qena binnus na kebalan tu qazuzusan waway. busus mesanem supaR kasianem tu naququni ay waway tu sa iRawan. supaRan na waway na kebalan maytis tu dedan maytis tu melanay. Raqana nayau ti busus miRaw tu banang na kebalan. zana nazau waway. qasiR mai ti melanay na kebalan. yau taqa Rakebalan Rabubusus ti. mai ti sazmaken tu kebalan. mai ti tang kebalan. medaduna ay kebalan. qawman kemulikuz tu qena zapanan na baqi bai semaqay. sikawma tu zata ay sikawman. satezay tu zata ay satezayan, seRai qenabinnusan.
1853 tasaw siangatu. ta gilanan ay kebalan. mazemun ti pasa tibuR matalin. qenatalin na uzusa lazanan semaqay. usiq meqa lazan na naung. pasa tangi ay nanau. zuma meqa lazing qabawa’ tu qaipaz sinunung tu lazing maseq tu kalingku keliawanan. maseq ta 1878 tasaw susuzepan na hulam ay hitay. tu masawa ti. mazemun meluzit mepatay ay. ulima melalazan mepatay ay na lazat na kebalan, zau tu lanas na keliawan. tuRuz na maytis tu qa’tungan na hulam. muman ti qaya matalin pasa tibuR pasazi ta pateRungan, kudis, keladut, tuzus tu tangi.

英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容