Tu bayabayan meLatud dra Pinuyumayan
Nanwang Puyuma

asuwa drya, a waumayan i a babayan na kiyakarun, na mainayan i mitrepa malealaw i drekalr aw paalrup, pamatang, kemiyanganger puwabini, melralratudr aw mareaani na kiyakarunan i, salaw maaya dra kedrang dra traw, driyama, nanta temuwamuwan lra i pupadraran dra saraypan muuma aw kadri drekalr na muktrep misama dra waluwaluwa tu ami kana babayan i tu pusauraw aw demaway dra myasaur tu kalreayanan parsepasepad dratu kedrang kana kyakarunan. kana a ami ami kan kadradruwa, adri katatulu bulan i, pukasayaw tu kedrang kana bayabayan, amawna maruwa palamu semekadr dratu lralratudran. driyama tu anger i madrakdrak elra. an muaadruk i maybekas, mawka i uma kikaruna i mutaturik aw gemilrgilr mungayangayan, aw kan muraruma i gemilrgilr, kamawan dra pinaladaladam. driyama tu kaburiyawan na wari i mugamut tu kayaw pungalad.
idri na misaur i nantu mara maidraidrang i mutu madaada kana babayan. na paturus madaada i maya ta kana salikesik, saygu, malradram dema dunun, inaba kan pagarugarutr uniyan dra sineneng dra nger.
asuwa driya marekidrekalr ta i markawiliwilis ta, an kaamedregan na babayan na wapatraran kadri drekalr muka kikaruna, pakanguwayan dra saya wari kaadri ta muka kadri palakuwan pakalradram, aw tu alaalaway ta dra bangesaran. na trakubakuban i tu putrpayay muenay aw patrekel tu kiyakarunan. salepulepun a traw kadri umauma semasenay melralratudr a babayan, maerepuwaibat patrekel dra enay na trakubakuban, aw ulraya na bansaran makatralutralun temarenau. kamawuan dra ulraya semasenay kadri isatr a mialrup aw tayta na traw i kamawan ta dra ulraya kadri karumaan i isadr.
na miyasaur kan semaluwaluwan kararuwa papata tuku, idru na paturus madaada i kadru lra kadri waadrukan semasenay muaarak mabuwariaw pakiyalrengaw kana adridrya druwa i dru tu ikaburiawan demadaulr. aw gemilrgilr drempa dratu awkayan kana uma kikarun. gemilrgilr marekirenang trempuk dratu kiyadakud, tringtring kema tu runi tremapatrapa kadri drekalr. an ginilrgilr i idruna paturus madaada i kemedrekedreng muy uy. paka saliyakesik kana niyarepayanan.
meredek lra dratu kiyakarunan i, palribak pungsalr, nantu ipuwangsalr. asuwa driya i uniyan dra madrakdrek, waasalr muka dra druma dra uma i, kiyalriman kana kadaw dratu kawang kemakuret dra tu kadradrangayan kikarun. an marekaulep i. idru na madaada i kemedrekedreng kana niyarepayanan semenay, an semelretak diya a misasa payas mukasakasa semenay, semenay aw kiyakarun, tibus musekadr tu kiyakarunan.

英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容