Mawi Seejiq Paru
Truku

Aalang sbiyaw o.rmabang bi sblaiq kndusan dha.
Ga rmgrig ka dgiyaq yama.embrax bi ka kndusan dha euda.
niqan pajiq ni samat ga dgiyaq o kika pusu stmaan uqun seejiq keudus dha.
Pnaah bi sknuwan kida?
Niqan kingal paru takar bi seejiq .Mawi ka hangan na.
Niqan kingal jiyax.muda mksa bhgay tasil ska alang.
Kika nniqan pusu rrudan ta sbiyaw,
Mdka lhngaw ka endaan na kmkah dxgal ka seejiq paru. Niqan garang iyax uri.
Mksa o mdka saw lmglug/rungu dxgal. Btunux qhuni tkbaw siida o,
Kingal snaw ni dha kuyuh sriyu da. Seejiq paru o kmrak kingal kuyuh.
Saw kiya ni mngugu bi miyah duri ka rdrudan.
Kika mniq bling lhngaw ska hiya.
KIya ni saw knkla dha kndusan,
Jiyan do mlatat musa tmsamat ka snaw., Lmamu mangal pnegalang pajiq ka kuyuh.
Dhuq gbiyan do musa bling msangay duri.
Niqan kingal jiyax duri. Nii miyah duri ka seejiq paru.
Alang seejiq o Mkla bi da,
Tliing musa qduriq ska bling kana.
Qmqmrak bi kuyuh ka seejiq paru.
Kiya ni qthur ka kulaw baga na ni ini tduwa psaan ska bling.
Mdka bruwa ka saan na mrngat.
Sriyu nhari ka shmu na ni mdka saw qmuyux.
Sbgihur ka hngak na o mnda dgiyaq eyeayug.
Ini mmlux ka rnaaw siida.
Qmrak lala bi samat ka seejiq paru ni mqan.Mtngi do kika wada da.
Miyah jiyax ka seejiq paru o,ini bi kmalu/sblaiq ka alang.
Mrana hghaw ka pjpajiq ni smsamat da.
Kiya ni pprngaw ka seejiq alang.
Seejiq paru nii o huya msa/ksun sliqun/phuqil/pkrsung ni lmnglung saw euda.
Kari dha alang seejiq ni thowlang alang,
Kiya ni mniq babaw dgiyaq. Powsa paru mcilux embanah btunux.
Nasi miyah qmrak samat siida ka paru seejiq duri o.
Lwaqun alang seejiq ka samat siida o.kika rtgun dha ska dgiyaq ka tasil da.
Seejiq paru o knsrabang bi ni asi na qrapi ni psai na quwaq ka mcilux tasil.
Pixan paru bi mcilux tasil ka dha qaqay na.
Seejiq paru o mluqih ka hiyi ni baga ni qaqay do mnarux balay ni asi usa staril ska gsilung.
Paah siida mngungu miyah prudu/prrawa alang da.
Prajil ka seejiq alang do,niqan bi rmun da,
mksa/mlatat paah bling smmalu sapah.
Mhuma pusu uqun masu.bunga.sari……
Mrana hbaraw ka seejiq uri. Alang o mdka saw kingal lutut sapah.
Pnaah ungat ka paru seejiq Mawi siida o.
kana pajiq ni samat ni seejiq.
Alang ni pngpung rnaaw o .paah siida mbslaiq bi uri da.

英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容