ak’e yam’um’a
Tsou

Ne noana’o, pano mosola na’no yonghu ci oko no mamespingi no toomoku ta hosa,moso nana uhno va’hʉ ho maasiu, o’a moso nana ahtu mako meolʉ no yoskʉ, at’inghi meolʉ nomo na’no maesih’i ci epuepu.
osi nana sohpoza no mamespingi ho paevoveineni no chumu na epuepu,osi nana to’seni no peohna no va’hʉ na epuepu, hocu oc’ohe no va’hʉ ho e’vaho maaseu, mos’a mainci isic’o ivaha peolʉa na mo totiski ci epuepu? i’si i’vaha to’seni no peohna na epuepu ho i’vaho oc’ohe ho i’vaho maaseu, manic isic’o ivaha peolʉa na epuepu?
Ma mos’a mainenu? ‘upena ho isi siho ciha na epuepu, tesic’o aacnia peolʉa homo maaseu? osi cu amza sohpoza ho moeza psipnga no taf’usi hocu maine’e ho yainca no koyusi ta’u tupuza, ne hiesi ne miyo, o’a mosos’a moko mocni no yoskʉ.
mohcu sʉc’ʉhʉ no emoosi, mohcu na’no ngoseo ho sieyo, hocu maita’e soupuzu ho mici pei’i no f’ue, talʉa na osi psipnga no taf’u ci epuepu ho ‘ucea to’seni no pupuzu, ,manci isi o’tena peʉlva na epuepu ci osi psipnga no taf’u?
mohcu’so na’no ngoseo, ho ake’i cong’e bʉyʉ ,o’amo mako bonʉ hocu maita’e uhno hopo ho oevoi ho ’osni oengʉtʉ.
ho micu yʉc’ʉ homo taseona, maincis’a na’no meoisi na bʉyosi, mais’amo ngangho’ʉ ? o’amo aomane, hocu na’no cong’e bʉyo, maita’e yayo na oko,
’e mon’a yayo ci oko eni, mo na’no h’unasi, mo mi-cou ’o sapci si, mo aucunu yam’um’a ’o feangosi , ’osni yusuhngu,hocu maita’e cocvo, maezocu yʉepʉngi na hisisi,mosoc’o miemohi,mohcu yʉepʉngi no sasmoyʉskʉ.
moso’so na’no mih’unasi,osi na’na h’oinveni no inosi,ho ’ae’aenguza no pohcingha no mocmo, osic’o efʉefʉnga no inosi ho o’te poa yuyafo no emoo ho o’te poa aitneni no ’oahngʉ.
ci moso’so na’no taso na oko no hahocngʉ, mosola na’no meemealʉ ea fou, hola mayo no fou, lasi aacnia yais’a tola ti’a’ausna ta cou to inosi ho aangaezeni ’o ma’o’oahngʉ, cilahe’so taakoknueva to ’oahngʉsi na isi i’mizi no fou, lahec’o at’ingha cocvi ho yainca: “ ma lako yaa nenu’e evoo, manci p’ani talahe nokʉ’va ci nafongku ci macucuma na a’mi?” o’ala yut’ingi ’o mameespingi, at’inghi nac’o hocu maine’e.
moso cono hie, i’vaho e’ohʉ ea fou ’o oko no hahocngʉ, osi eyutoaveiya no inosi ho yainca“ takoeno mayo no mon’a yaa nsou ci fuzu ho hafa uhto yoyasva,” o’amo noana’o,mohcu a’ʉmtʉ mahno mo meoisi ho pak’i ci mon’a yaa nsou ci fuzu ho maine’e, maito e’a’ausna to inosi ho aha’va siya to yoyasva nemo feʉngna hocu totoefʉngʉ.
mohcu taseona, ohe aiti no haah’o to kuba namo na’no meoino fuzu hon’a yaa nsoua,mohcu acʉhʉ na’no yamci ho epusku no poyave ho ’ucea ’a’usni na fuzu,nama mo alʉ botngonʉ na isi alolonga no fuzu ci haah’o, uk’a cimo ahtu ’a’unu no fuzu,
tec’u ʉmnʉ hocic’u yuyafo ne miyo ’o oko no hahocngʉ,mohcu aupcio yuyafo ho tʉtpʉta na fuzu,ohecu toehunga taunona’vʉ ’omo maica hia taso ci cou, ahoi ne mio,ohecu la toehunga cohivi ho panto mo maica hia taso ci cou ta hosa,a’vinano ’ana ohes’a la so’eʉtfʉnga ’e mamespingi eni. ahoi ne mio, ohecu la yainca ’e oko eni“ ak’e yam’um’a ”
ho mosola eahahafo no haah’o no cou hola ehtotothomʉ, la nana psoetiskou na feangosi, ho poa smo’eʉkngʉkʉ na hangʉ, ’anatahe teolʉi no hangʉ na isi eahahafa ci haah’o, moso nana cuveu na tiskovasi ho peela hmoi na emoo no hangʉ, hocu maita’e pkaako na hangʉ,
ohcu la toehunga koe’ia to cou ho la’so anga toehunga taunona’vʉ na osi la hi’hioa, ohecula toehunga p’eac’a ho fofeifeiha, eahahafo to yu’fafoinana ho pocenga ho aʉt’ʉt’ʉca ’e hupa ta cou a’toana.
Ho mohcu la mameoi hocu mcoi, ohe la nana na’no taa’uzva no cou ho lasi pocenga no piiepiyasi ’e cou, moso’so aavaho na’no yam’um’a na feangosi ,ohecula toehunga yainca na ongkosi” ak’e yam’um’a”
ac’ʉhʉ maitan’e, hote mimo to emi ’e cou, la aacni boemi ta lulku ho mʉpʉtʉ to emi ho poa msʉpcʉ ta ceoa, mais’a nte aueva pema na “ak’e yam’um’a” ho ina mahihicu, tenac’u a’ʉmtʉ bumemealʉ mimo to emi.

英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容