Ci Salawan ato foting
XiuguluanAmis

I'ayaw itini i niyaro' no Pangcah, ira ko cecay a tamdaw ci Salawam ko ngangan nira.
mafana'ay a mifoting cira, yo cecay a romi'ad masarak cira a mifoting,
Caay ka halafin arihay to ko maalaay nira to foting. yo mangalay a masa'sa' cira i,
mangengen nira i ayaw nira ko cecayay hadhad , tayra saan cira a masa'sa'.
itiya haw i mikasoy a palamal cira, fahal sa kira hadhad a malinah.
itiraay to i faled no koror no tata'angay a foting cira a milikat to lamal,
nawhani, milikat to lamal fa^det kira sa mananowang a dademak kira tata'angay a foting.
romasato i malinah no tata'angay a foting ci Salawan talaromaan a hadhad,
tangasa to i lawac tifac sa ci Salawan a mahacera a masa'sa',
itiya haw i fahal sa ira ko masafoloday a fafahiyan niawitay to pana',
hirateng sa ko faloco' ni Salawan:「O maan hakira itinian!fafahiyan maemin awaay ko fa'inayan」.
saikor i patayra'en na fafahiyan ci Salawan i pafafoyan, mafolo to fafoy itira a komaen.
hirateng sa ci Salawan samatirahan o fafoy kako haw a mipakaen, pa'oriphan kako ta tata'ang to i pacoken to mipatay.
mararom ko faloco' ni Salawan, mahiraetng nira ko niyaro'...
matafesiw ko pina romi'ad ....,
yo cecay a dafak milaliw to ci Salawan, sakalakan sa cira a mifekat tala lawacan,
yana tata'angay a foting iti:ra i lawacan,
fer sa tayra i koror no tata'angay a foting ci Salawan, pasowal han nira kora tata'angay a foting:「keriden kako a taloma'」.
mapalang no ya tata'angay a foting ci Salawan i, manga'ay panokay itini i niyaro',
kirami ci ka fana' ko alomanay i ciraan,
matiya o matalifay ko pinapina a mihecaan...
parato ci Salawan to finawlan nira to makalitemoh cira to fafahiyan,
kirami awaay ko cecaycecay a tamdaw pasolinay to demak nira.
mahirateng ni Salawan kina picadiwan to hawan a fakeloh mitademen i'ayaw nira i sera,
pasowalen nira ko finawlan, ta karkarlen to no finawlan a pasadak ko picadiwan to hawan a fakeloh,
itiya sa to pasolin to ko finawlan to sowal ni Salawan.
saan haw i mikansya kina tata'angay a foting ,
to mihecahecaan itira cikaw no riyar a mipacakat to 'icep、hakhak ato 'epah a hapinang a paini.
itira i cikaw no riyar a pacakat to ta'ong ,o pinang no Pangcah itiyaho kinian a likakawan.

英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容