tueape ki talialaalay
Budai Rukai
Sa taraenemenga ku cayli li, thathatha ku takidremedremane li ki tenaenale ki liliwku. Kikay aswalaalanga ku zega li : La malra ku kikay zega si padreele ki latarudrawdrange, kai numi mwakuludru iya kivaavaga liniane. La makitu ngibalrelringa kivaganga nakuane, kwini talrupunu manemane ku matiaukuludru? Ala kirimunga naku zega kwini taliadringi ki zega : Kwini latarudrawdrange asi zeganga kwini kadrua ku paluludane iya nakuane, kisamula kicakuane ki drumane ki Amilrialrikane, ki taasiasipane, ki lakadaenganane. Lakamani sakabilringa la kai naku kaamaninga kudra tarazeazega, la kicakua naku ki tangipalapaladhane ki ngiapalay. Si ka tarangiapalay.
Ikay ku nitara enemanenga ka cayli, la sulisia ku ikay aenaenay ka Zakaraha. Malisi ku ngiapalay, la ngikakamania ku pudriadringay. Saapeca ku ikay ki aenaenay saka maungu, kai naku thingathingale, sakamialrealre ki kayyane, ala ikay ku waaceace nakuane. La ikay ku vaavalake ku kawariva nakuane : “ala paralubay li zega ku vaeva ku kiu la iya.”
Kadruana ku tazegane li ki lakiu, la zega ku kudra mia ki aswalaalanga ka zega li, la iya kay nakuane : “ ina ku kwini! Malrasaku kwini nizegane ku zu pikay ki barange ki liiliuku, kathaane ku kiu ku murikay li.” La asikalra ku zega, kwini lasu lakakadrua ku takadalamane ini. La kisasuararava ku pudriadringay kwini ngiapalay,la cacapanga ku zega ku vaeva ku langiane, kavay kiu iya baai iniane, ala ka madadalame kaamani. Kikay vavalake amani kwidra mwakalrivili, sakabilrilanenga tueape ki talialaalay la iyanga naku iniane.
Sakabilrililane ala thingala ku, kwini tueape ki talialaalay ala ka twaly ki adaidaiday li ka tariaw kela kikay, kwini tariaw kaika thainiinu ku takamaadraadravane ki kinawmasane ini. Ai sasiwkadha ku iniane pathingale ki latarudrawdrange, lakakadrua ku kiapawtenga ku taiyane li. Lakamani kwidra sakabilrilinga ku sapathingalane li ki laumaumase, kikay tueape ki talialaalay twalay ki mwasaka B612 ka tiitikiane ka tariaw. Kwini latarudrawdrange lapatwalaalay ki laniasiasipane pulringalringaw kay kawmasane.
kwini tueape ki talialaalay ladradreele kwini ki lawacebecebe ikay tariaw. La ikay sakakingivalane, ikay ki drumane ki tariaw, la ikay kudra masaasalray la karimuru lripethele kwidra madru ki angatu, laedhale ku matia ukukuludru ku kakudhane : Kudra zega li ku kiu, lri dulru kane kwini ki madru ki angatu, la kiraaragay turamuru. Ai mialri ini kathekethekelre, kailri kanea ini ki bengelray ka padralray iyaiya. La kivaga nakuane, kwini ceneke ki padralray lridulrua ini kai kikane ki kiu. La kisamulamula ku pudriadringa kwini ngiapalay, la kawriva ku iniane : “kadrua ku paluludane kavay ceneke ini, yakay kay apiane kay aungane li, madha malramalra kikay kaika tinukucinglarane vangavange nakuane
La kipakwalri si kawriva nakuane : “luiyasi ikay ku yakay ki wagimace saaraw ki latariaw, la kadalame kwini ki sanguangea ka padralray, adravane dreele si kakathane, lri kaesay turamuru lu kidreedreme. Ai alaiya si kaamani kwini kiu ka wakane kwini bengelray, pakay iniane, mararamaw kudra ka maedrepenga kwini latariaw iyasaasane, kadrua ku takitukucingalrane. La kwalri kay kidremedreme li alra kebere kwini ki tueape ki talialaalay, paralubu kwini ki kiu ini zega ku satamengane ki nguduy!”
Ikay ki tariaw ki tueape ki talialaalay, yakay ku tangea ka padralray ka bengelray. Laka tara paraluralubu lripethele ki tariaw, akucu ku berathe ki angatu, deemele ki takulawbane ka lregelrege. Kwini takulawbane ka lregelrege tikiane, lridulru madu arakay rudame ki batuku. Luka maungunga kwini lasu la arakay ku garase kabungu ki padralray.
Lu lri katuase ki tariaw, la paralubuana ki papdralray puaciladhane, kabungu kudra sakabukabungane ka garase, iya kay iniane : “mudringadringadha na.” La tubalre kwni bengelray : “ai. Mwalra kwini sakabukabungane puthiili, kai naku apia arakaynga. Luiyasi naw thingale ki takulralrava iya ku, lritara kiadila ku ki kappa ki cumacumay. Kai naku mwakuludru ki bulabulay, mialri ikay kay sagarugarucane.” La pakisamula ki tueape ki talialaalay pakatuase, alaka mwakuludru ku wadreele kwini ki alisu lu tubi.
Masalrua ku kikay tueape ki talialaalay ka twapapalra ki tapilradrau luka tataluelaelane lini mulatadre. Ngwakay lribate ku taykalrane ku latariaw, kipadradresenge ku makaelaela ku matialrulrupi ku laumaumase.
Kwini aswalala ka tariaw yakay ku tangea ku talialaalay. Sakelanga ku tueape ki talialaalay, ku talialaalay ladrekase iniane ikayyanga iya. Ai kai wathengete iniane ku tueape ki talialaalay, sapadulru ku matuase kwini, ku talialaalay ladrekase iniane lu katuasa iya.
Kwini saka drusa ka tariaw la ikay ku madiadirace ku takaumaumasane. La kawriva ki tueape ki talialaalay malra kwini viri kwini alrima su pungupungu ki vanale su iya. Lapangimia kwini lasu, la iya kay : “maelanenga kwini tatapetapane su, tengane ka mwasakene su nakuane.”
Kwini mwasaka tulru ka tariaw laikay ku tarangibababava. Kwini unguungulu ini ki bava pakay ku naw karimuru iyaiya ini. Naw ulrawnga ku akiininwane li amia, asiluiyane mainu turamuru kwini ki tangibababavane ini.
Kwini saka supate katariaw la ikay ku tarathaathakay. Twarakete asiasipi pacapacase ku takilangadhane ini. Laka taasiasipane ki tariaw subelebelenge, nakuane kavay nakuane kikavay iyaiya singibiabiabila.
Kwini sakalrima ka tariaw la ikay ku tarapadalay ki tinaki. Luka maungu la padalay ku tinaki kadadalranane, luka liare ki mialrealre la edrepe liniane. Tikiane kwini tariaw, lakirarimu ngivalrilridhi, lakamani kwini nimakavalane kavay ngwasi vavaale ki malrailragi ki ceneke ki tuku. Kwini tarapadalay la kidulru ki akatuasane padalay, akatuasane edrepe ki tinaki.
Kwini ki saka enema ka tariaw yakay ku taradreele ki ngwakay ki kadaengane. Ikay ki tusenate ini la pacasenga ku talukalrale ku nagane ki kadaengane, ku nagane ki lregelrege ki laveke(timu). La kawriva : “ku taradrele ki kadaengane kai wamalra pacase kudra padawdalru ku tangimiane ki lamanemane, kathaane ki kai kaela ka lregelrege si laveke.”sakilalra kwini tueape ki talialaalay lakilalra iniane iya kay, kay bengelray amani kwidra padalrua ku tangibualane italuvaivay, la kathekelre ku kidredreme ini.
Ku saka pitu ku mua ini ki tueape ki talialaalay kudra tariaw amani kay kadaengane. Kwini amani kudra maadraw ka tariaw, ikay kwini ki tariaw laikaykay ku taiday si mangeale si vaeva ku talialaalay niiyane, tapitu ka kudrulu ku taradreele ki kadaengane,la tamabangate ka ulraw ku tara thaathakay, tapitu kaiday ka ulraw ku tarangibababava, tara matulru ka kudrulu ka ulraw ku madiadirace, elrelrenga ikay ku mapusale ka kudrulu ka ulraw ku laumaumase. Sakaiana paedhale kikay dringiki, lu ta masupatele si eneme ka ulraw ku tara padalay ki tinaki lri dulru paledra kikay kawmasane.
Ku tueape ki talialaalay satakela kwini ki kadaengane, la madradresenge kudra vaeva ka buraw ka dulay(sulraw). Kwini dulay lakawriva iniane : “ luiyasi la kabarengerenga su ki tariaw su, lri dulrua ku paralubu musuane.”
La lribate patatukunga ki aenaenay, ala daruru kwidra taikayyane ki umaumase. Kwini tueape ki talialaalay la dreele ku taluvale ku babengelradhane, la kasamali kai maka avavaga. Ikay kwini alaka yakay ku lrima ka kudrulu ku padralray, ku tacebeane lamaramaramaw. La kidreedreme kwini tueape ki talialaalay : “alaw tayngeangea ka kathana ku ka yakay ku babengelradhane ka padralray, laka nakuane patuelre kwini bengelray, si talutulrulu ka takulamane kalregelrege, ai kikay patuelre ka kailri maka pangimia nakuane ku saniange ka tueape ki talialaalay.” La kidredredreme, la gurapangane ikay ki ububulane si tubinga.
Kikwini kwidra la ngibuale ku cipiri. Ku tueape ki talialaalay la kawariva : “abuala taelrea ili takivavaavange, kwalrialri kay kidredreme li.” La kawriva ku cipiri : “kai naku lrimaka taelre musuane kivaavange, kai naku kiapakicaucaukuaneana. Pakay nakuane, languvavalakeana su ka sawvalay, pakay musuane, mialria ku ka vaevaeva ka langu cicipiri. Luiyasi la pakicakuanenga su nakuane, lri dulru ta maurikay. Pakay nakuane, lri kamamni su kudra sangwangeangea, pakay musuane, mialria ku ka sangwangeangea.”
Ku tueape ki talialaalay lakawriva : “kadruanga ku zikange li, naw muana talidrumane aruthingale ki latalrailragi amiamia ku.” La kawriva ku cipiri : “kikaynga kay laumaumase kadruanga ku zikange ku aru thingalane laaunganenga. Wamuamuanga ki tasiwbadhane mua langay ku nidemelanenga ku lamanemane. Ai kikay kaumasane kadrua ku tasiwbadhane kilangay ki talragi, lakamani kwidra kikay ka kadruadrua ku talragi lini.” Kikay tueape ki talialaalay lamuamua kudra ki tamuamuane ini ku zikange dreele ki cipiri, lapia kwini si, malra pakicaucakuane ki cipiri.
Ladarurunga ki amauvagadhane, ku cipiri lu mua ki babengelradhane dreelenga ki padralray la iyakay ki tueape ka talialalay. Ku tueape ki talialaalay lakatuasenga dreele ki padralray, la akabalrithi turamuru ku kidremedreme ini. La iya kay liniane : “kadrua ku tangimiane numi ki padralray li, kadruana ku wadulru mapakicakuane numiane, kadrua ku naw pasikay amia numiane. Ku padralray li, asaravane ka vaeva, makuciaciangalrana numiane makanaelre. Puadriadringadha ku pwacilay iniane, kabungu ku garase iniane, mwalra ku cumacumay ku yakay ki kinawmasane ini, idrengere kilalalra ku vaga ini, padralray li iniane.
Ku tueape ki talialaalay la kipusaw ki cipiri, ku cipiri la kawrivainiane : “ ai, kudra tinukucingalrane ku lamanemane, kaidu maka arakay ku maca dreele, kathaane ku arakay madu ku kidremedreme. Kikay amani sa pakaelreelre su ku zikange marasikay ki padralray, lakamani ku aru ka tinukucingalrane.
Sa kilalra ku ku tamatikayyane kikay abuubulru ikay ki tangukakayyane ini, amani saka samaka valrulu ku ta sulisiane li, kikwini latakuvavalenga naku kudra saungulane li ku acilay. Ku tueape ki talialaalay la tarudradrusa nay ikay anenaenay, lri silape nay ku taaciladhane ka dralremedreme. Lakatuatuase nay, laaru kadradrimidrimitinga, langibualenga ku latariaw.
Ku tueape ki talialaalay latangurarane dreele subelebelenge, la iya kay nakuane : “mathariri turamuru ku tariaw, asiluiyane ikay subelebelenge yakay kwini kaika makaadreelane ka vaeva ka bengelray.” La guruthungane dreele kwini tapaledrane ki dramare ikay ki aenaenay, la iya kay : “mahtariri turamuru kay aenaenay, asiluiyane ikay taluvale ilrici, kisekete ku taluvale ku dralremedreme ka taaciladhane.” La katuatuase nay, ala saka lialiare la kidringay nay kwini taaciladhane.
Kwin ki maungu, taracaylinga ku takelane ki tueape ki talialaalay ki kadaengane. La ngipapadulru ku lri ikay kikay ki zikange katuase siwlringa, laka drarumadrimi dreela ku makakawrivariva kwini ki buraw ka dulay. La kelanga ki maaungu, lathingala ku ka matuasenga mua ki laelangane ini ku tueape ki talialaalay.
La tara enemenga ka cayili, lakakdrua ku tadrelanenga li ki tueape ki talialaalay. Ngwalringavaku ku kudra biibilrilinga ku takawrivane ini nakuane iya kay : “ ikay ki maaungunga, lu pasuabelenge su dreele, kwini yakayya ku ki vaeva ka tariaw, yakayya ku kwini ki tariaw mulrakalrakay, pakay musuane kwidra, marua mualrakalrakay musuane kwini tariaw, kwini musuane ku tariaw, amani kwidra mualrakalrakay ka tariaw.”
Ku talragi li ladreelanga nakuane, langwalay ku tamudringadringadhane li siwlri si kasaasa ku kidremedreme , ai alaka kwalri tubitubi kay kidremedreme li. Na wazega ku ku satamengane ki nguduy ki kiu ki tueape ki talialaalay, ai marimura ku kai zega ku lakete. Lutumane kailri maka paralubu ki kiu pasisatametamengane ki nguduy. Taiyane kikay kay kidremedreme li, kwini kiu kai lri kaneaini kwini ki bengelray iyaiya? Yakay lu kidreedrema ku, ku tueape ki talialaalay lri tara kabungu ku garase palakebe luka maungu, lai tara palakebe ki kiu. Sana iya ku kikay, kudra latariaw lakasulrapele mulrakay nakuane. Yakay lungimia kikay, ai ala karimuru, kai kabungu ku garase, lri matikuru turamuru. Sana iya kikay, kwini latariaw subelebelenge lamakitu alralrese.
Pakay numiane ka mialri kadalame ki tueape ki talialaalay, ikay kwini ki adaydaydayli ka taikayyane ki tariaw, yakay ku vaeva ku kaika thingale ta ka kiu, alaw wakane nga ki bengelray ka padralray, alaw kai ngimiakwini, kikay kawmasane demedeme lringwalay kikay si akabalrithi amaelane. Ala ta paswabelenge dreele subelebelenge, kidreedreme, ku kiu wakane ki bengelray, luka kai wakane ki bengelray? Kikay kwidra lri thingale su, amaelanenga sanaka manemane patuelre.

英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容