Laqi biciq kowang
Tgdaya Seediq
Mmteru knkawas mu ciida, lnlunung mu riyung bbuyu lmiqu baro ma quyu paru. Nii sa kingal pnatis saso kndusan mu : Spqita mu rudan seediq ka saso nii, ma slingun mu ka dheya, ye namu ini kiicu mesa ku ? Lux knkingal dheya smiling yaku, maanu kcugun namu ka bunuh ? Kiya ka asi mu ptasi ka saso na truma di : Kanna rudan seediq hmkerui yaku iya patis saso uka dndungus na, bleyaq slluhe kari dame, patis smepu ma patis ddheran niqan dungus na. So kiya bobo na wada ku malix slluhe matis saso, kika musa ku slluhe mgeriq sapah skiya, kiya ka mkela ku mgeriq sapah skiya di.
Berah mmteru knkawas , mnoda ku tuting dheran bbnagui Sahala. Wada naqah sapah mu skiya, wada munaq slmeun ka sapah skiya mu di. Keeman ciida, taqi ku bbnaqui hiya, ini ku kela, mgrebu so kusun, niqan kingal seediq tmutui yaku. Kingal laqi rmengo yaku : “dyagi ku matis kingal saso miric.”
Ini ku patis tntexan saso miric ka yaku, kiya asi ku patis tgkinal saso, mrengo ka laqi kiya : “uxe” ! Uxe ku kingal quyu paru niqan kingal dapa utux paru nbuyas na, snkuxul ku kingal miric.” Mune egu ku matis, heya ini qqaras. Mteeyux ku smmalu sapah mu skiya, kiya asi ku mmhemuc matis saso kulu sbege mu heya, ma gaga kulu truma hii ka miric kesun mu, mqaras ba riyung heya mangal. Laqi nii ini ba pntena, bobo na kiya kesun mu Laqi biciq na Kowang.
Bobo na mkela ku di, Laqi biciq Kowang nii ge pneeya kingal tnalang Pngerah biciq theya, tnalang Pngerah kiya mntena hari knbiciq hnyegan na. Anisi, pgkela ku rudan seediq ka laqi nii, uka ani kingal rudan seediq tehei kari mu. Kiya ka bobo na pgkela ku seediq laqi nii, Laqi biciq Kowang nii pneeyah pngerah biciq B612, pngerah biciq nii qntaan knkawas 1909. Rudan seediq asi ka kndalax patis smepu kulaun daha dungus bobo dheran.
Laqi biciq Kowang qmlahang riyung kklegan sudu menaq pngerah tnalang na. Mntexan, alang pngerah icin, niqan kingal seediq mbseurx, wada cmhungi kmaro rehak qhuni paru, wada so smiicu ndaan na : Wada mu dyagun matis saso miric, wada mekan rehak qhuni paru, nii qrasun na. Anisi naqah kuxul na, ye na uxe puqun phepah baraq ka miric. Slingun ku na, ye maha qmlahan naq phepah baraq ka pako na ini puqi miric. Ini ku gdema smmalu sapah mu skiya, kesun mu cmiyuk ka heya : “pako na phepah baraq uka ani tikuh dungus na, niku ini gdema, iya ku yahi smgila ooda uka dndungus.”
Naqah riyung kuxul na ma mrengo : “netun niqan seediq menaq Hsien mang(日) pngerah baro, smkuxul kingal ba phepah baraq, ano ba pngerah taan na, maha mqaras riyung lnlungan na di. Anisi netun miric musa mekan phepah baraq do, heya do, so hari wada asi pehing kanna ka pngerah di, so su hari mesa uka dndungus na !!” Naqah kuxul mu ma moxul mu ka Laqi biciq Kowang sgualu mu, sdayo mu matis saso miric na ma spatis mu kingal gemuk quwaq miric na.
Pngerah baro na Laqi biciq Kowang, niqan kingal phepah baraq. Heya dmayo smkesik kddiyan, bbilun na kanna rehak qhuni paru, kmaro bbuyu puniq. Biciq bbuyu puniq na, ini huwa duhun su balung. Keeman do bungan na gagi qmlahang phepah na baraq.
Uxe menaq alang pngerah na do, htiyan na cmuwaq qsiya ka phepah baraq, ma gmukan na kulu gagi ma htiyan na mesa : “swaye ta da.” Cmiyuk heya ka phepah baraq : “swaye ta, psai icin ka gemuk nii di, uxe ku di. Netun ku so pgkela plale, ini huwa meyah mkkesa heyi mu ka kui uban. Ini ku kiicu camac lmiqu uri, niqan ku kukuh uri.” Skgulan na musa ka Laqi biciq Kowang, bale ba miicu ku qmita heya tslusuq doriq.
Snhii ku Laqi biciq Kowang sntama hbaro qbheni therui meyah qduriq. Egu ndaan na karac pngerah biciq, mnetun hbaro seediq so smhulis.
Tgkingal karac pngerah ge, niqan kingal Kowang rudan menaq hiya. Bobo na meyah hiya ka Laqi biciq Kowang, Kowang rudan dumoi Laqi biciq Kowang menaq karac pngerah. Ini tehei kari na Kowang rudan ka Laqi biciq Kowang. kraman uxe menaq hiya, kiya ka smkagun heya ka Kowang rudan di.
Tgdaha karac pngerah ge niqan kingal seediq pkuuro hiya. Heya mesa angal baga su irin tmelung baga su narac. Bobo na smnegun kari na ka Laqi biciq Kowang, mesa ka heya. ”mhue su tmapaq baga, bale ba thmuku su yaku.”
Tgteru karac pngerah niqan kingal seediq saketaru(日), snddian mimah sino. Mimah sino hatan pchungi sika na , ado msika mimah sino kddian klaali.
Tgsepac karac pngerah niqan kingal seediq gnbarui. Heya kddian smepu ma smepu pila na. Ini paalix smepu pngerah karac baro, mesa nheya kanna pngerah gaga.
Tgrima kara pngerah ge niqan kingal seediq hmiru ledax. Keeman pldexan na eluw klaali, phengun na da mgrebu. Ado biciq karac pngerah, ini beyo mgeriq, kiya kingal ali mntena kingal ba snpegan patis hido qndisan na. Seediq pledax ma mahun ledax klaali, mqraqin riyung.
Tgmmteru kara pngerah ge niqan seediq kesun Hakase(日) matis dheran, yayung ma lmiqu. Patis gaga ptasun mllamu ngayan alang, so ka ngayan lmiqu ma yayung. Mesa ka heya : “kesun seediq Hakase(日) matis ddheran, yayung ma lmiqu, heya ini patis so tnunais ba muudis, heya ano matis ini ppriyux so ka lmiqu ma rcilung.” Mbahang kari na heya ka Laqi biciq Kowang, phepah tnunais ba kndusan na, naqah ba kuxul na.
Laqi biciq Kowang dehuk tgmpitu kara pngerah kiya kesun bobo dheran. Kiya ge kingal rmabang paru kara pngerah, hiya ga niqan kingal kbekui maxal kingal Kowang, mpitu hsien(日) Hakase(日) gaga meniq hini, mngari kmxalan bang(日) seediq mbbari, mpitu kmxalan kbekui bang(日) seediq saketaru(日), mteru hsien bang(日) seediq pkuuro, kanna maha hari daha kbequi hsien bang(日) seediq rudan. Berah smmalu denki(日) seediq, bobo dheran asi ka niqan mspatun kmxalan mmteru bang(日) seediq mkela hmiru denki(日), kiya dhekun na hmiru keeman.
Hani dehuk bobo dheran ta Laqi biciq Kowang , mnetun kingal quyu mttanah bbnaqui hiya. Mrengo heya ka quyu kiya, mesa : “Netun kingal ali, lmngelung su riyung karac pngerah su, ini huwa dyagun sumu.”
Wada na daun kanna ddheran bbnaqui di, ma mhiti bale dehuk alang niqan seediq di. Laqi biciq Kowang nii qmita kingal qnalang phepah, skului paru ini eyah kanna kari na di. Hiya niqan rima Hsien(日) phepah baraq, mntena kanna ka hnyegan daha. Lmngelung ka Laqi biciq Kowang nii ma mesa : “Hmili kunaq ano kingal nii phepah baraq, mntena hnyegan daha, niqan ku phepah baraq ma teru bbuyu puniq, anisi kanna nii uka brahan smmalu yaku Laqi Kowang paru. Lmngelung ma, lmngelung , heya tlqerak bobo sudu ma lmingis di.
So nii meyah tkriyak ka lqebuh di. Mrengo ka Laqi biciq Kowang : “Aguh thiki ku mtheyaq, naqah riyung kuxul mu.” Mrengo ka lqebuh : “uxe ku ptheyaq isu, anu ini ku slhai na. Yaku uri, isu ge laqi rseno biciq, Isu uri, yaku uri kingal ku ba lqebuh bale, netun saku slhayun, maha ta mmaangal ma mmkela. Yaku uri, maha su muruh ba, isu uri, maha ku muruh ba.”
Laqi biciq Kowang mrengo : “ini baka ali mu, mkmosa ku mkela hbaro hari dangi mu.” Mrengo ka lqebuh : “seediq saya uka ali daha musa mkela animmaanu. Ano ba usa sapah brigan mari tikuh qyqeya snalu. Uka ba sapah brigan dangi bobo dheran, kiya uka dangi seediq . ” Laqi biciq Kowang kddiyan musa mita lqebuh nii, wada na slhayun ka lqebuh di.
Dehuk ali daha mswae , lqebuh maha qmita texan phepah baraq na gaga qnalan phepah. Laqi biciq Kowang bobo mnosa texan qmita phepah baraq, wada ba ini pntena lnlungan na di . Heya rnagun daha mesa : “yamu ini ba pntena phepah mu baraq, uka ba seediq snluhe yamu, uka ba seediq dmayo yamu. Phepah mu baraq, ani bale kingal ba heya, rmabang bale kragun kanna namu. Blequn mu bale cmuwaq qsiya ma bungan mu gemuk gagi, lmuwan mu qui hei na, bleyaq ta mbahang kari na, heya ge phepah mu baraq.”
Msuwae Laqi biciq Kowang daha ka lqebuh , lqebuh rmengo heya : “suwae ta da, bale ba rmabang kragun ge, uxe ta taan doriq, taan ta kcahun ta. Ado su ba mdrumuc qmlahan phepah baraq su, kiya rmabang kragun .”
Kleeluw ku mhedu mbahang kari na Laqi biciq Kowang ciida, ali tgsepac mnetun ku ooda naqah, ciida qsiya mu kingal ba celiq nngali di wada mu qdeun mimah uri. Yaku ma Laqi biciq Kowang suupu miyan mkkesa ddheran bbnaqui, musa skadi kingal beling qsiya. Mkkesa miyan, kndudun mkuun di, tkriya ka pngerah karac di.
Qmita karac baro ka Laqi biciq Kowang, ma rmengo yaku ka heya : “mbtunux riyung ka pngerah karac, ado niqan kingal phepah gaga karac baro ini ta qtai.” Thmuku tunux na qmita bbnaqui buun idas ma mrengo : “mbtunux riyung bbnaqui, ado niqan kingal beling qsiya muxi na hiya.” Mkkesa miyan, mhiti di dasan di ma slayun miyan kingal beling qsiya.
Keeman ciida kingal knkawas yahun na menaq bobo dheran ka Laqi biciq Kowang. Heya kraman ali nii maha alang pngerah na. Yaku ncuun mu qtaan gaga mprengo daha ka quyu mttanah hiya. Keeman di, klaun mu Laqi biciq Kowang wada naq ssaan na di.
Wada mmteru knkawas di, ini mu qtai Laqi biciq Kowang di. Lnlungun mu kari na mhiti rmengo yaku : “keeman, qmita su karac baro, ado ku menaq kingal pngerah baro, ado ku mhulis kndalax pngerah baro, so kiya, so hari ga mhulis kanna pngerah. Pngerah su ge pngerah mhulis.“
Dangi mu qmita yaku dungan, mqaras muudis ku meyah kbberih alang mu pngerah, anisi naqah kuxul mu ka yaku. Yaku dnyagan mu matis gemuk quwaq miric na Laqi biciq Kowang, anisi wada mu chungiun matis habic na. Ani so kenu uka brahan na pusa gemuk quwaq miric na. Lmngelung ku klaali, ye uxe puqun miric phepah mu ki di ho ? Uncuun ku lmngelung, keeman do Laqi biciq Kowang gmukan na gagi qmlahang phepah na,blequn na qmlahang ka miric na uri. So ku nii lmngelung ku, kanna pngerah smhue mhulis yaku di. Uncuun ku lmngelung dungan, netun na chungiun gmemuk gagi ka phepah, maha naqah bale di. So nii lnlulung mu, kanna pngerah karac baro maha mslusuq kanna di.
So yamu mntena namu smkuxul Laqi biciq Kowang, gaga theya pngerah baro, niqan kingal miric ini ta klai, netun na puqun phepah, netun na ini puqi, kanna ani mmaanu bobo dheran uxe pntena di. Qita kara baro kanna namu, lnlungi ye wada puqun miric ka phepah di, ye ini ? So nii maha namu taan maha ba ini pntena kanna di.

英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容