oko no icangaya
Tsou
ne mo'un'a tononmʉha, o'u cula na'no ta'to'tohʉngva na 'e'evi ho kahkʉmnʉ ci fkoi,eni 'o o'ula atva'esa ahoza ta'ongka ci ongko. o'u poa aitneni to mamameoi, tuocosi hocihe smoyoa, nama ohe tuocosi a'o, cuma nanteko koa smoyoa? ko'ko ou moeza ta'ongki 'o 'ayumonasi. yainca to mamameoi 'ote 'ahʉyʉ tma'ongko tamo maica, bumemealʉhe aʉsvʉsvʉtʉ to e'e no 'angmu,hia tmotmasvʉtʉ, ho ito mao hpʉhpʉngʉ,tamo koa bocbochio ci tposʉ, ko'ko o'a mo'u letma'ongko to ataveisi, mo'u cu aʉsvʉsvʉtʉ unten to emoo no toesoso. hocu letoesoso.
ine mo tononmha tahozi maitan'e, mo'u elʉ tomo na'no kuici a'a'ausna ne sahala efefu'u, moso kuzo 'o emoo no'u toesoso,o'uc'o iachia ta'to'tohʉngva na te'o hia teoteovahi, mo'uc'o oevoi to efuefu'u, o'a os'o yota'ausni, ne micu taseona, mancis'a yaa cihi cimo poecʉ'o a'o , panto oko cimo mi'usnu a'o ho mainca: " teko na'a ta'ongko neni no moatʉ'nʉ "
o'amocu mo'us'ala ahtu tma'ongko no moatʉ'nʉ, at'inghi os'o i'vaha ta'ongkoi 'o o'u la aseonghoza ci ta'ongka, isi yainca:" teav'a, o'ate'os'a simo yaa meoino fkoi ci cfu'o no zoo, te'o 'omo coni ci moatʉ'nʉ. os'o siho ta'ongkoi, uk'a ci isi ahta umnʉa. os'o'so 'aumeumeusa no teoteovahi 'o emoo no toesoso, ko'ko mi'oc'o tma'ongko to skayʉ ho faeni, ho yainca mo no'ayumonʉ 'o moatʉ'nʉ,o'a os'o yota'ausna homo na'no kaebʉ. i'e oko eni, mo na'no h'unasi,o'ucu la ataveia yainca oko no icangya.
o'u aopoha'va cohivi, 'ia mamo i'mi tomo covhi ci congeoha 'e oko no icangaya, i'o congeoha ic'o, moc'o totiski 'o hia meoisi to feangosi. at'inghi ne o'u eʉsvʉsvʉta to mamameoi,uk'a ci moso tmaa'uzo to os'o e'e,ko'koeno, o'u ataveia eʉsvʉta to mocmo, i'e oko no icangaya enivo, mo i'mi to B612 ci congeoha no e'ohʉ, i'e congeoha eni, oho la teolʉi ne tomposifoua,1909. i'o mamameoi, lac'o i'mi to tmotmasvʉtʉ ho cohivi na a'a'ausna ta hpʉhpʉngʉ.
'e oko no icangaya, lasi na'na bumemeala 'o mav'ov'o ci kukuzo to congeoha no e'ohʉ, moso i'nʉskʉ, ito mo h'unasi ci congoha, panto moso lue'amamza ci cou ho o'te ciha 'o tutu tomo kahkʉmnʉ ci evi, ho atavei yaa smoyoa ci a'a'ausna. i'o os'o ta'ongkoneni ci moatʉ'nʉ, tesi peela ana 'o tutu to kahkʉmnʉ ci evi, mo na'no kaebʉ, at'inghi isi na'na ta'kuv'a, tesi nana ana to moatʉ'nʉ 'o bʉvnʉ ? osi tuocosi a'o, tesi nana to'usni to cʉmʉ 'o bʉvnʉ ho o'te poa aneni to moatʉ'nʉ ? o'u'so apemza teoteai 'o emoo no toesoso, os'o yut'ingha ho yoainca:" uk'a cis'a a'a'ausna ta cʉmʉ, mi'o man'i ci hioa, 'ote aoko ya'ei tamo uk'a a'a'ausna ci hioa ho koa kuzo.
mo na'no nac'o ho mainca: "tamo maica hia man'i ci congeoha, hoci mako coni nante bʉh'ʉnʉ ta moc'o coni ci bʉvnʉ, ho te baito tomo man'i ci congeoha, tenac'u na'no 'aveoveoyʉ, at'inghi hocisi ana to moatʉ'nʉ 'o bʉvnʉ, tee mais'a hoci akameosʉ acʉhʉ afsi 'o congeoha, manci ikos'a yainca o'amo ʉmnʉ. os'o na'na ta'cingha ho sʉ'fʉni 'o oko no icangaya ho ao'pova, ta'ongki to masku 'o ngayo to moatʉ'nʉsi.
'o congeoha to oko no icangaya,mo yaa no'upu ci bʉvnʉ, lasi huhucmasa tusi'nga 'o congeoha, toveuca 'o tutu to kahkʉmnʉ ci evi,ateop'ʉca 'o fuengu no puzu. moc'o okosi 'o fuengu no puzu, la peela titha cmuecuyu to fcuyu. ho lac'u yofna, lasi titheni to fofeʉ'sʉ no ngalasu ho aʉt'ʉca 'o bʉvnʉ.
hote mongoi to congeoha, lasi cohmi to chumu 'o bʉvnʉ, feʉ'sa to ngalasu,ho mainca:" yokeoasu, hovahi'sio." mo mainca 'o bʉvnʉ: "huvahi'sio, siya ta ciengona si fofeʉ'sʉ, o'ana os'o 'ucia titha, hoci'u mici bohngʉ to tokeuya, te'o kaebeni hoci maakako ta feango'u 'o yoi, o'a te'o smoyo no yuansou, 'amo yaa hu'o 'e emucu'u. isi poucufna 'o congeoha ho poa mongoi, isi a'ʉmta nac'ovneni hocisi aiti homo mongsi.
os'o taa'uzva 'o oko no icangaya homo i'mi homo meitoesoso no noezuhu 'o mazozomʉ ho fiho smoyafo,mo meicaefi tomo man'i ci 'o'oko no congeoha,ho yupteilʉ tomo yu'ea yusvi ci cou.
'o oconia ci congeoha, panto kingtu cimo yonto ic'o, ne micu esmi tan'e 'o oko no icangaya,isi yainca to kingtu,teko cula yonta congeoha tan'e, mo o'te tmalʉ 'o oko no icangaya, ho smouyu'ho no mongoi,isi moeza peobanga to kingatu ho poa mongoi.
i'o oyusva ci congeoha, panto mo yonto ic'o cila na'no bʉ'ʉ'ʉmnʉ ci cou, isi yainca 'o oko no icangaya,tekoeno poa leobako ta veina ta emucusu si vhonasu, isi a'ʉmta to oko no icangaya, micu mainca:" 'aveoveoyʉ ho miko papika, ma iko a'ʉmta na'na koe'ia na a'o."
'o otueva ci congeoha, panto mo na'no voemi ci cou cimo yonto ic'o, la huhucmasi mimo to emi, homo kaebʉ mimo, lasi atuhca 'ucea ta'payo'a na lasi h'oinveni ci a'a'ausna,
'o osopta ci congeoha,panto mo yonto ic'o cila momhino, la cono hie tmotmasvʉtʉ ho tmotmopsʉ,lasi asngʉcva spʉspʉya 'o congeoha ta engʉca, ho yainca nenusi na congeohasi.
' o oeima ci congeoha, panto mo yonto ic'o cila lephomeo to puzu, la aacni phomeo to puzu ho poa tiskova 'o ceonʉ homo yofna, tasicu afsa homo taseona,mo'so angu okosi 'o congeoha,ho a'vinano na'no tmaipupcio, ko'koeno homo cono hie, moc'o na'no akameosʉ cu aepʉngʉ, ko'koeno ,'emo phomeo to puzu ci cou, moc'o na'no smoekokameosʉ ho ngoseo.
'o ononma ci congeoha, mo yaa letmopsʉ ta hpʉhpʉngʉ, mo na'no man'i 'o isi tpotposi ci ongko no hpʉhpʉngʉ, a'upu to mao'ongko no fuengu ho mac'oc'oeha, isi yainca:" i'e letmopsʉ ta hpʉhpʉngʉ,o'ala tmopsʉ tomo c'o akameosʉ yuyafo ci ma'maica, la tposi 'ola o'te aezuhu ci mafufuengu ho etʉpʉ, " isi cu talʉi to oko no icangaya,isi cu ta'kuv'eni 'o bʉvnʉ cilac'o'so akameosʉ ci macucuma.
micu uhto opitva ci congeoha 'o oko no icangaya,mo na'no meoisi ci congeoha,mo se'conza maskʉ ucni 'omo yonto ic'o ci kingatu, posi-pitu ci letmopsʉ ta hpʉhpʉngʉ, ho na'no man'i ci mav'ov'o ci cou.
tengki, mosola alʉ yonzuu loku mong ci cou 'o hia botngonʉ to la phomeo to puzu ho psoetiskou homo yofna
ine moso ahoi uhta hpʉhpʉngʉ tan'e 'o oko no icangaya, moso yupteilʉ to fkoi , osi mi'usni to fkoi ho yainca: " hociko la na'no tayaecingha 'o congeohasu, te'ola to'usni "
mohcu emofkʉe to meoino hpʉhpʉngʉ no fefu'u, mohcu petohʉyʉ esmi to lahe yoni to yatatiskova. panto isi aiti to oko no icangaya ci bʉbʉvnʉ, mo na'no yamci ho o'te meelʉ ya'ei, mancis'a yaa posi-eimo 'o hia man'i ci bʉvnʉ hoc'o hmʉhmʉskʉ 'o mi'a'ausnahe. isi yainca no koyu to oko no icangaya, os'o ta'unana moc'o coni na bʉvnʉ , cima o'a mo maica, mo coni ci bʉvʉnʉ 'o os'o aʉt'ʉca, ho tuyu ci fuengu no puzu, at'inghi o'a ihe peela poa meoino icangaya na a'o. isi 'aoka ta'to'tohʉngva, atavei pop'up'ungu to kukuzo ho mongsi.
ne mio, mo yaa yuyafo ci kuhku. isi yainca to oko no icangaya, "uhtan'e teto peispak'i, mi'o na'no nac'o homo maica." isi yainca to kuhku, " o'a te'os'a meelʉ peispak'i suu, o'a mocu mi'os'a meelʉ tmalalʉ, ho os'o aiti na suu, zouc'o oko no hahocngʉ, ho iko aiti a'o, zou'co anana'o kuhku, hociko po'pa'cohivi a'o, teto meelʉ yupa to'usnu, ho teko aiti a'o, miyoc'o coni, ho te'o aiti suu, mikoc'o maezo coni.
isi yainca to oko no icangaya, o'ates'a amso co hie'u, te'o'so mici bohngʉ nomo botngonʉ ci cou. isi yainca to kuhku:" i'e yatatiskova maitan'e, o'a nala yaa hie no mici bocbochio no a'a'ausna tala hi'hioa,nama la uhto maomomhino ho mhimhino to lac'u teoteai ci ma'maica,at'inghi , i'e hpʉhpʉngʉ,uk'a cila momhino no nanghia, ko'koeno 'e cou, la uk'a na nanghia. i'e oko no icangaya, lasi huhucmasa i'nʉska usa ho aiti 'o kuhku to hmʉskʉ ci hie, ko'koeno micu tmalʉ to kuhku.
tec'u yupa mongoi, isi 'ucea poa i'vaho uhto bʉbʉvnʉ 'o oko no icangaya ho baito to bʉvnʉ, ho isi i'vaha aiti to oko no icangaya 'o bʉbʉvnʉ, micu na'no h'unasi 'o hiasi ma'to'tohʉngʉ. mo mi'usnu to bʉbʉvnʉ 'o yainca:" o'a mimus'a ake'i mais'a 'o bʉvnʉ'u, uk'a cila tmalʉ muu, uk'a cila yaahioai muu, at'inghi, 'o bʉvnʉ'u, e'vono moc'o coni,mo na'nohe ʉmnʉ muu, la'u cohmi to chumu,la'u feʉ'sa to ngalasu, la'u yaa 'o yoi to feangosi,talʉi homo ya'ei, zou bʉvnʉ'u na ic'o
tec'u yupeevai to kuhku, isi yainca to kuhku: "huvahi'sio, i'omo atva'esi umnʉ ci macucuma, o'ala teolʉi ta mcoo, la teolui ta'tohʉngʉ,'a leakoeno'so faeni to bʉvnʉsu na hiesu ho bumemeala aʉt'ʉca, ko'koeno mo na'no ʉmnʉ.
ne o'ucu aepʉnga talʉi 'o ehohanva nosi mine ceonʉ to oko no icangaya,'a eno aʉlʉ voyu no hie ne mo'u yupteilʉ to ku'kuici hioa, ne miyo, o'ucu soyʉpnga 'o o'u hafa ci chumu. mimza yuyuso 'o oko no icangaya ho mito ceonʉ to efuefu'u, temza iepoepohʉ eya feongo no chumu. maita'e coeconʉ ho coeconʉ, micu amzo 'eopsi, cu espayo 'o macocongeoha.
mo mi'usnu to engʉca 'o oko no icangaya, hocu mi'usnu a'o ho mainca:" mo na'no yonghu ta macocongeoha, mo'so yaa coni ci os'o o'te teolʉi ci bʉvnʉ. micu m'ohkuyu ho mi'usni 'o isi pahtiskovi to feohʉ ci efuefu'u, ho mainca:"na'no yonghu ta efuefu'u, panto'so coni ci feongo cimo yaa chumua." mimza i'vaho aususuhcu coeconʉ, ataveiya elʉa 'omo yaa chumu ci feongo ne micu moseo'ohngʉ.
ne micu yofna, micu aʉlʉ noepʉngʉ no tonsoha 'o oko no icangaya homo uhta hpʉhpʉngʉ tan'e,micu mici smouyu'ho no yuovei to osi i'mizi homo maica,os'o ake'a teolʉi homo yupeahngʉyʉ 'omo conci hof'oya ci fkoi. micu feʉngna, os'o cohivi 'o oko no icangaya ho micu uso.
micu tononmʉha ac'ʉhʉ maitan'e, o'a na la'u ahtan'a huvahi 'o oko no icangaya. os'o talʉa 'o osi ataveiya e'e ho mi'usnu a'o, "hola yofna, ho lako mi'usnu to engʉca, mi'o'so yonto mo coni ci congeoha, la'u'so yonto congeoha to ic'o ho cocvo, ho teko aiti, mais'a mo acʉhʉ cocvo 'o macocongeoha, i'o congeohasu, mo acʉhʉ meelʉ coc'vo.
ne ohecu huvahi to maananghia'u na a'o, ohe na'na taunona'vʉ ho kaebeni ho mi'o meelʉ yaa nsoua ho maine'e,at'inghi mo na'no nac'o 'o 'to'tohʉngʉ'u. o'ula ta'ongkoi to masku to ngayo 'o moatʉ'nʉ to oko no icangaya, at'inghi o'u ta'payo'a ta'ongkoi to snoeputa, o'a isi peela poa masku 'o moatʉ'nʉ. la'u 'aoka ta'to'tohʉngva, tesi nana ana to moatʉ'nʉ 'o bʉvnʉ ? la'u aasvʉta ta'to'tohʉngva, lasi huhucmasa feʉ'sa to ngalasu to oko no icangaya 'o bʉvnʉ, 'a tesis'a ahtao'te yaeza pocenga 'o moatʉ'nʉ, ho os'o ta'cʉ'ha no maica, cu acʉhʉ mi'usnu a'o 'o macocongeoha ho cocvo. la'u aasvʉta ta'to'tohʉngva, hocisi la ta'payo'a feʉ'sa to ngalasu 'o bʉvnʉ, tena na'no kuici kuzo, ho os'o ta'cʉ'ha tan'e, tena acʉhʉ yaa esʉʉ 'o macocongeoha.
ina muu ci imu yaeza ʉmnʉa 'o oko no icangaya, tamo na'no covhi ci congeoha, mo coni 'o ito o'te honga ci moatʉ'nʉ, nenusi no isi ana 'o bʉvnʉ, nenusi no o'a, i'e hpʉhpʉngʉ te i'mi homo maica ho na'no yupa h'unasi. temueno acʉhʉ mi'usnu ta engʉca, ho yainca no koyumu, nenusi no isi ana to moatʉ'nʉ 'o bʉvnʉ ho o'a? homo maica, temu cu cohivi, ma micu acʉhʉ yupa h'unasi .

英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容