Si.likyatao
Yami(Tao)
No ka kanem na kawakawan ko am , aroo o manakem ko do takey a volavoley . oya ranam neymanma na nisegan ko . Ipacita ko do maka veyvo a tao am , pacicien ko sira :"ya nyo ikanyahey ya an ? " maniring sira o maka veyvo a tao ji yaken am , a ya ka nihayan no sakop ? ori o ya ko to segai do oned na rana. Maniring sira o maka veyvo a tao ji yaken nam . ji ka misega so yabowta so angangayan na nisegan . maka piya ka mivatvatek so ciriciring no imanira kano vilavilang a kano vazavazey no peyjia mahatawan .ori o ji ko na ni meyseysekai , ka ngey ko macinanao do mapasongey so sikoki , ori o ya ko pivazayan so mapasongey so sikoki .
ala ya na maka nema kawan , no ka pakasapa ko so marahet a vazey do rakowa kananayan . ni makava o sikoki ko , ori o ipannaknakem ko so ipakapiya ko sya . No mahep am , mitkeh ko do rakowa kananayan , apnezak do ikadowa na arow am . tonyan so amyokey ji yaken . amyan so likta kanakan na somirisiring ji yaken :"pisega mo pa yaken so kagling an ."
Ji ko pa nimisega so kagling . ori ni segan ko do neymanma na ni segan ko . maniring o likya kanakan am :"beken na ori ! tosya o yamiyan so rakowa omalalam do velek no voley , kagling o ya ko hapen ." Ipiro ko ni segan am , ji na ngapa . bezbezan ko o ka pakapiya ko so sikoki , ori o to ko pizangkapa o segan ko a zisan . maniring ko ji yam , yamiyan o kagling do sahad no zisan , ji ni makowansang a , ikakeza na o ni segan ko . O kanakan rana yam , yapiya o kataotao na , mina tatenngan am ngaranan ko iya si.likeyatao.
mahey am katenngan ko o niyapowan na ni.likeyatao . nimapo do maray a likta mata no anit . o likta mata no anit am , tala rakrako pa ka no kataotao na ni.likeyatao ya . Ononongan ko si.likyatao do kowan ji yaken na maka veyvo a tao am , ji da anehji o ciring ko . ori no mangononong ko do kadowan am , kowan ko am ya nimapo si.likeyatao do mingaran so B612 a mata no anit . o mata no anit rana ya am ni macita da no ka 1909 a kawakawan . O maka veyvo a tao rana yam , o vilavilang o ya da pangozayan do vazavazey do karawan .
Apipiya o momowa na kayokayo ni.likeyatao do mata no anit na karawan . ipisa am , amyan do teyhesa ka mata no anit so malma a tao , ji na niwadwadan o voto no rakowa kayo , minatatenngam mi karerahet o mata no anit na: O nisegan ko a kagling am , manganen na o voto no rakowa kayo , ori o ikasarey na ni.likeyatao . am ikarahet na o ka tona mangan na so misavong a kayo no kagling . Maniring ji yaken am , tala ji na mangana no kagling o ya mitotozok a misavong a kayo , pivazain ko o kapakapiya ko so sikoki , maniring ko ji ya am :"yapoo na ngangayan no totozok no misavong a kayo , ya pamyan so ya ko pivazain , ji mo nangaha yaken no ji yapsek a vazey ya.
marahet o ononed na ni.likeyatao manci nya jyaken:"si tonyan so makza no misavaong a kayo a tao do micyalatolatos a mata no anit yam , tala ka pakacita na so rarowa mata no anit yam , ji to jiyasazovaz o ononed na . am simanganen no kagling o ya misavong a kayo yam , ji yakmi mamimin na mahesep o mata no anit , a ya mo jya rahetan ri . Kalopkopen ko si.likeyatao a aryariloen , ka pisega ko so isakmot so ngoso no kagling .
Do karawan ni.likeyatao a mata no anit am , amyan so asatngeh a misavong a kayo . mangdey so ararow a mipipingsan si.likeyatao do karawan na mata no anit , potpoten na o voto no rakowa kayo , koten na o ngoso no tokon . Alikey o ngoso no tokon na , ala apiya pasisitan so yojoy . No mahep am , piveyveknen na o misavong a kayo pasakmotan na so gazas a raong na .
No karoyan na o karawan na mata no anit am , patozaan na so ranom o misavong a kayo , ka pasakmot na so gazas a raong na , ka taitaid na sya : "maka piya ka ,mi ko nan" Maniring o misavong a kayo ji.likeyatao am :"angey rana . pakaroen mo o raong to . ta ya ko ika rahet ." no ya ko ikakza o ya ko ka paci kagagan do pahapahad no anito am , ta kaniheyan ko no kapjipji . ta ya ko kanihey o omalalam am , ta yamiyan so kazaid ko . pezpezan na tovoin na mangey si.likeyatao , ta rawain na o kapa ka cita na sya mikaoo .
ya ko anoyongan si.likeyatao a ya ni maciheza do miyasasalap a ni miyoyo . yaro o yana ni pihavasan na lilikey a mata no anit , maka sapa so micyataretarek a tao .
Neymanma na karawan na mata no anit am , amiyan so mivahey a minakem a tao . makaranes si.likeyatao do mata no anit nam , ji ka ngaro do karawan ko , ko wana si.likeyatao , am ji na ngamiznga ni likyatao , karoan na ranam , angey rana kowan no minakem a tao .
O ikadowa na karawan na mata no anit am , mivahey o asa ka teymakey a macikzakza a tao . panci na si.likeyatao amcikdo no ozi na lima so anan na . teyka na ni.likeyatao pivazain nam . maniring am :"ayoy o ya mo ni karyagan jyaken , ya mo tahatahaen yaken ."
O ikatlo na karawan na mata no anit am , mivahey o asa ka moyoyopen so saki a tao , mangdey so ararow o kayop na so saki . o iyop na so saki am , vonasen na o manakem na vazavazey . ipinanakem na ka vonas na so karahetan na . ta rawain na o ka pangdey na so ararow a moyop so saki .
O ikapat na karawan na mata no anit am , mivahey o asa ka mipananazangan a tao . mangdey so ararow a mivilavilang ka no mapadket so nipanazang na . ji miwalam a to vilang do mata no anit . maniring am mamimin o mata no anit a yaken .
O ikalima na karawan na mata no anit am , mivahey so asa ka mangapoy a tao . mangdey do ahehep o ka potong na do apoy do rarahan , no apnezak am hesepen na . am alikey o yanan na karawan na mata no anit , magza a mavaziosos . ori o ka linged no kasarow . ori o ikazikna na mapivazey so mapotong ka no manhesep so apoy .
O ikanem na karawan na mata no anit am , mivahey o asa ka mangananao so peycyamahatawan na tao . aro o domket do vakong na , a ngarangaran no takey kano ayo . maniring am :"o vazey ko am ji ma padket so mamlis a vazey , o ya jimamlis a token kano karakowan no wawa am , ori o ya ko padketen . " mamizing ni.likeyatao am , ika rahet na o misavong a kayo na .
O ni pakaranes na ikapito na karawan na mata no anit ni.likeyatao am . ta mo yanan ya mata no anit . o ya rana am ,rakowa mata no anit . asa ngarnan o ya na ikarwa na poo no katenngan na tao ; pito a zivo o mangananao so peycyamahatawan na tao ; asyamapoo a latos mipananazangan a tao ; apitongarnana a latos o mayoyopen so saki a tao ; micya latolatos o macikzakza a tao ; micya latolatos a maka veyvo a tao , mivahey do ta mo yanan na mata no anit . No kapo na pa no zangpo am , do ta mo yanan ya karawan ya am , amyan so anem so ikapatapoo na latos no mangapoy a tao , ori o ikazngan no mahep .
No kapakaranes na pa do ta mo yanan ya karawan ni.likeyatao am , ni maka sinmo do rakowa kananayan so akmi vowawan so kolit a voley . maniring o voley ji.likeyatao am :"sikapo mo o mo pivahayan na karawan na mata no anit am , ma sidong ko imo ."
Pisopowan na rana o rakowa kananayan ni.likeyatao am , maka sapa rana so pivahayan no tao . Maka cita si.likeyatao so ni limot da lidan no misavong a kayo am , ji na makapnepnek a ni maogto no momowa da . amyan dang so alima zivo a miyangangey a misavong a kayo . Manakenakem si.likeyatao am :「kowan ko am , ya maveyvo o misavong a kayo ko , ya ji koan sang a , ya maciyangey do rarwa misavong a kayo , ya ko kaveyvo an o ya misavong a kayo kano yatlo a tatow no anito a tokon , tala ori am , ya na jya pivaloy yaken na mipangey do katenngan na tao .」 To manakenakem si.likeyatao ,to rana misasakep do tamek a omlavi .
No kanang am mitotwo o panganpen . Maniring si.likeyatao am :「macikeykeyyan ka jyaken an , ta ya marahet o ononed ko .」 Maniring o panganpen am :「ya marahet o ya ko ka pacikeykeyyan ji mo , ta ya ko pa jeywam .ya ko valoyen imo am , likta mahakey a kanakan ka , no ya mo valoyen yaken am , akowan do ka panganpen an ko o . si iwamen mo yaken am , ori pikagagan ta .si kowa so sang am , maveyvo ka kagagan ko , a yaken am maveyvo ko a kagagan mo .」
Maniring si.likeyatao am:「ya ji makanet o ararow ko , ko ipinanakem o ya ko ka pikala so kagagan ko .」 Maniring o panganpen am :「tao sicyakowa rana yam , da na jingala a o atnghe no vazavazey , ya da ka panazang so ya nimivaloy a apzapzatan do pananazangan . am do karawan rana ya am , yapo o panazangan so kagagan na pananazangan , ori o ya na kapo rana no kagagan no tao .」 Mangdey so ararow a mangey na itazogo ni.likeyatao o panganpen , ori o ni iwaman na so panganpen rana .
Makaranes rana o ka karo na ni.likeyatao am , ipanci na no panganpen na mangey tomita pa so rarwa misavong a kayo . Pirowan na citaen ni.likeyatao o misavong a kayo am , matarek rana o manakem na do ononed na . Maniring jira am :「ya ka nyo jya koan so ya ko iwamen na misavong a kayo , ta yapo ya nimeywam ji nyo , yapo o ya o marilow ni nyo . o misavong a kayo ko am , tala ya maveyvo am , ya minirhemet pa ka ni nyo . ta ya ko piveyveknen , a ya payopen so ranom , ko ka raong jya , ya ko pakaroen o kapjipji do voong na , ya ko amizngen o ciring na , yaken ya ma pimomowa sya .」
minataitaiden ni.likeyatao o panganpen am , maniring jya o panganpen am :「angey rana , o makekdeng a vazavazey am , jya cita no mata , o pipiya so onononed o maka cita so makekdeng a vazavazey . ya mo piveyveknen o misavong a kayo mo , ori o na ka teynimeyrehmetan do ononed mo .」
Teyka ko na amizngen o ononongan ni.likeyatao a vazavazey nam , ka wao narow rana no ni pakasapan ko so maraehta vazey . no kanang am teyka ko na yopen o ranom ko , abwata o ni mavezhe a ranom . Omalam namen si.likeyatao do rakowa kananayan , mikalakala namen so yanan no ranom . somdep rana o arow do alaman namen sya , omdada rana o mata no anit a tomitomimat.
Tangaraen na o anit ni.likeyatao , maniring ji yaken am :「ya piya citaen o mata no anit , ta yamiyan do dang so ta jyacita asatengeh a misavong a kayo .」 Milologod si.likeyatao tomita so cirain no vehan na rakowa kananayan , maniring am :「ya piya citaen o rakowa kananayan , ta yamiyan do asked na so na yanan no ranom .」 Ori a ka to namen na ngalaman ,mizengazengan o arow am , maka cita namen rana so yanan no ranom .
Do mahep nam , ikasa kawan ni.likeyatao do karawan ta ka mo .tovilan na o ararow ya ikaro na . macita ko iya macisirsiring do akowan so vowawan so kolit a voley . Avak no hep am , katenngan ko na ka karo na rana ni.likeyatao .
Ala yana maka anem a kawan , ya ko rana ji ni makasinkad ji.likeyatao . Ya ko pa manakem o neymanowji na nitaid na ciring jyaken , maniring am:「no mahep am ,ka pitatangara mo tomita so anit am , manakem mo yaken , ta amiyan ko do asaka mata no anit a maming . no akmansang am , akmey malovot o mata no anit a maming , ori o kaveyvowan mo a mata no anit , am maming a mata no anit . 」
Macita da yaken no kagagan ko am , isarey da yaken na nimaveye a mioli , am do ononed ko am maomey ko . Ni sidong ko si.likeyatao amsega do pasakmoten do ngoso no kagling a sasakmot , am ni ka amangan kowa nisegan o abtek na . jiapo ka pakasakmot na so sasakmot no ngoso no kagling ni.likeyatao . Masanip a ya ko naknakem do ononed ko , ala ya na nimangan no kagling o misavong a kayo ? No tomatakow am ya ko manakem , mangdey so ahehep o ya na ka raong no gazas do misavong a kayo ni.likeyatao , ya na pakedkeden o kagling na . no kowan sang o naknakem ko am , to dalovot o mata no anit a ya maming . No tomatako am ,ko manakenakem , si to na amangngi ni.likeyatao ka paraong na so gazas do misavong a kayo am , apiya o kowan sang . no ya ko ka pakanakem so kowan sang am , ya to dalovot o mata no anit a mivaloy a kaoo .
Akowan jinyo ya marilo ni.likeyatao yam ,yamiyan do ya marai a mata no anit so ya tamo jya tenngi a kagling , tala na nimangan o misavong a kayo , no ya na ji nimangan , ori o ipamlis na rana no karawan ya. Tangaraen ta mo pala o anit , kanaknakem ta mo pala sya do ononed ta . ya na nimangan no kagling o misavong a kayo an , no ya na ji nimangan ? no ka pa ka nakem nyo so kowan syam , matarek rana o macita nyo a karawman .

英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容/英文版課文內容